arrowup

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРА
„ИГРАЙ ЗА НОТ НАГРАДА“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Възложител на ИГРА „Играй за НОТ награда“ („Игра“) е COCA-COLA SERVICES N.V., Belgium, 1070 Brussels, 1424 Chause de Mons.
 2. Играта се организира, провежда и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София 1111, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).
 3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални правила“).
 4. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: www.cappyhot.bg
 5. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: www.cappyhot.bg
 6. С включването си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете им, както и приемат изложеното в Уведомлението за защита на личните данни, Политиката за употреба на бисквитки и Условията за ползване.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

 1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 1. От 12.11.2018 г. до 14.02.2019 г., включително, желаещите да участват имат право да се включат в Играта, като отговорят на анкета с четири въпроса и, на база на дадените отговори, получат Cappy Hot рецепта, отговаряща на настроението им, в съответната секция на специално изградения за Играта микросайт: www.cappyhot.bg.

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Играта е отворена за участие на всички физически лица, навършили 16 години, с изключение на служителите на „Маккан Ериксон“ ООД; „Публисис Марк“ ООД; „Кока-Кола България“ ЕООД; „Coca-Cola Services N.V.“; „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, "Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън" ЕООД, „Кока-Кола Хеленик АЙ ТИ Сървисиз“ ЕООД (Общо наричани Компании от Групата на „Кока-Кола Хеленик“); „Амекси“ ООД; „Смарт Комюникейшънс“ ЕООД; рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Желаещите да участват трябва да отговорят на анкета с четири въпроса, да получат генерирана на база на отговорите им Cappy Hot рецепта и след това да се регистрират на www.cappyhot.bg, като предоставят следната информация:

 2. За участие в Играта потребителите следва да приемат настоящите Официални правила на Играта и да предоставят своето съгласие за обработка на личните данни за целите на участието им в Играта съгласно Уведомлението за защита на личните данни и Политиката за употреба на бисквитки, достъпни на страницата на изградения за целта на Играта микросайт на адрес www.cappyhot.bg, както и да приемат Условията за ползване.
 3. Декларират, че имат навършени поне 16 години и в случай че са под 18 години, имат родителско съгласие за участие в Играта. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено право да извършват всички действия във връзка с участието в Играта.
 4. Всеки регистрирал се на www.cappyhot.bg участник, посредством налични в сайта функционалности, ще може да редактира предоставените от нея/него данни, както и да изтрие профила си в съответствие с Уведомлението за защита на личните данни.

  Описание на механизъм „Играй за НОТ награда“:

  • Желаещите да вземат участие в Играта трябва да изпълнят следните стъпки:

   • Да отидат на микросайта www.cappyhot.bg;
   • Да отговорят на четири въпроса, за да получат генерират на база на отговорите им Cappy Hot рецепта;
   • Да направят регистрация на www.cappyhot.bg, за да получат право да участват в томболата за награди;
   • Да споделят своята Cappy Hot рецепта във Facebook, ако желаят да получат еднократно увеличаване на шанса за печалба в томболата с награди;
  • За всеки нов период, в който искат да се включат, потребителите, трябва да отговорят отново на въпросите и получат нова Cappy Hot рецепта, генерирана на база на отговорите им.
  • Периодите са следните:

   • Период 1: 12.11 – 25.11.2018 г.
   • Период 2: 26.11 – 02.12.2018 г.
   • Период 3: 03.12 – 09.12.2018 г.
   • Период 4: 10.12 – 16.12.2018 г.
   • Период 5: 17.12 – 30.12.2018 г.
   • Период 6: 31.12.2018 – 06.01.2019 г.
   • Период 7: 07.01 – 13.01.2019 г.
   • Период 8: 14.01 – 20.01.2019 г.
   • Период 9: 21.01 – 27.01.2019 г.
   • Период 10: 28.01 – 03.02.2019 г.
   • Период 11: 04.02 – 14.02.2019 г.
 5. Печелившите участници, избрани за механизъм „Играй за НОТ награда“, ще бъдат общо 374 на брой. Механизмът за раздаване на награди е описан в Раздел 7.

РАЗДЕЛ 6. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. За валидно се счита всяко участие на www.cappyhot.bg, при което е отговорено на анкета с четири въпроса и е генерирана Cappy Hot рецепта на база на отговорите, направена е валидна регистрация и, по желание на участника в Играта, Cappy Hot рецептата е споделена във Facebook според изискванията по Раздел 3, Раздел 4 и Раздел 5, както и са посочени необходимите данни по Раздел 4.
 2. Организаторът не носи отговорност за недоставени награди или други настъпили вреди, поради това, че участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
 3. Организаторът няма да разглежда създадени от участници изображения и текстове, които:

  • не са авторски;
  • са с порнографско или нецензурно съдържание;
  • не отговарят на изискванията на настоящите Официални правила;
  • увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
  • рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн и тютюневи изделия, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;
  • рекламират политически идеи или съобщения;
  • съдържат някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Изображенията могат да съдържат лична информация, чрез която участникът може да бъде разпознат, в случай че тя/той се е съгласил тази информация да бъде публично оповестена. Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;
  • нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;
  • препращат към порнография, неприлични действия, сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
  • съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
  • се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки, освен тези на компанията Coca-Cola; не трябва да вредят на марката или имиджа на компанията The Coca-Cola Company;
  • омаловажават компанията The Coca-Cola Company или лице, или група, участващи в Играта, или предават съобщения, които са несъвместими с добросъвестността на компанията The Coca-Cola Company.
 4. COCA-COLA SERVICES N.V., техни представители и Организаторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият изображенията и текстовете, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, както и да дисквалифицират създалия ги участник, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някого друг по този въпрос.
 5. Всички решения на COCA-COLA SERVICES N.V. и/или Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
 6. Организаторът не носи отговорност пред трети лица и институции, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват права и/или законни интереси на трети лица или българското и/или европейското законодателство.
 7. Печелившите участници, избрани за механизъм „Играй за НОТ награда“, ще бъдат общо 120 на брой, избрани по следния начин:

  • За всеки период ще бъдат избирани печеливши посредством електронен жребий на случаен принцип сред всички участници, отговорили на анкета с четири въпроса, получили генерирана на база на отговорите им Cappy Hot рецепта и направили валидни регистрации в микросайта на адрес www.cappyhot.bg. Ще бъдат изтеглени общо 20 (двайсет) печеливши за всеки от шестте периода, или общо 120 печеливши в рамките на Играта. Наградите в механизъм „Играй за НОТ награда“ са:

   • 7.1. Чифт чорапи (зелени или оранжеви - цветът се определя на случаен принцип в рамките на електронен жребий) – 25 бр. за всеки период, или общо 275 бр.
   • 7.2. Oдеяло - 8 бр. за всеки период, или общо 88 бр.
   • 7.3. Термометър за напитки – 1 бр. за всеки период, или общо 11 бр.
 8. Един участник може да спечели само една награда (чифт чорапи,одеяло или термометър) за целия период на Играта.
 9. Всички награди ще бъдат доставени най-късно до 45 работни дни след обявяването на имената на печелившите в съответната секция на сайта www.cappyhot.bg. Доставката ще бъде направена на посочения от печелившия адрес при регистрацията ѝ/му за съответната томбола. Организаторът на Играта не носи отговорност за доставка на награда, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата, или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
 10. В случай че награда бъде спечелена от участник, който е навършил 16, но не и 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник. В случай на липса на такова приемане награда може да бъде предоставена на друг участник по установения в настоящите правила ред за теглене на наградите.
 11. Стойността на която и да било от наградите (чифт плетени чорапи или плетено одеяло) не надвишава 30 лв.
 12. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер, лична карта номер и дата на издаване) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва да предостави на куриера изцяло попълнен протокол.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Наградите в Играта са, както следва:

  • Награди за механизъм „Играй за Сарру НОТ награда“:

   • Чифт чорапи – общо 275 бр. за цялата продължителност (25 бр. за всеки период) на Играта.
   • Одеяло - общо 88 бр. за цялата продължителност (8 бр. за всеки период) на Играта.
   • Термометър за напитка – общо 11 бр. за цялата продължителност (1 бр. за всеки период) на Играта.
 2. Периодите и датите на теглене на печелившите са както следва:

  • Период 1: 12.11 – 25.11.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 26.11.2018 г.

  • Период 2: 26.11 – 02.12.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла 1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 03.12.2018 г.

  • Период 03.12 – 09.12.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 10.12.2018 г.

  • Период 4: 10.12 – 16.12.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 17.12.2018 г.

  • Период 5: 17.12 – 30.12.2018 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 02.01.2019 г.

  • Период 6: 31.12 – 06.01.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 07.01.2019 г.

  • Период 7: 07.01 – 13.01.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 14.01.2019 г.

  • Период 8: 14.01 – 20.01.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 21.01.2019 г.

  • Период 9: 21.01 – 27.01.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 28.01.2019 г.

  • Период 10: 28.01 – 03.02.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 04.02.2019 г.

  • Период 11: 04.02 – 14.02.2019 г.
   25 бр. чифт чорапи
   8 бр. одеяла
   1 бр. термометър за напитки

   Дата на теглене: 15.02.2019 г.

 3. Имената на печелившите се обявяват в рамките на 4 (четири) работни дни след тегленето на електронния жребий.
 4. Един участник може да спечели само една награда за целия период на Играта.
 5. С получена след отговор на анкетата Cappy Hot рецепта в съответен период може да участва в тегленето на награди само за този период.
 6. В случай че, наградите от един период не бъдат раздадени поради липса на участници, то оставащата бройка награди ще бъде прехвърлена към следващ период.

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

 1. COCA-COLA SERVICES N.V., и/или Организаторът не носят отговорност за авторските права върху изображения, текстове и каквото и да било съдържание, публикувано от участници в Играта, и няма да участват като страна по съдебни производства за авторските права върху изображения, текстове и каквото и да било съдържание, публикувано от участници в Играта
 2. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.
 3. COCA-COLA SERVICES N.V. и/или Организаторът няма да водят кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.
 4. COCA-COLA SERVICES N.V. и/или Организаторът не отговарят за качеството на наградите, както и за каквито и да било вреди/щети, настъпили от ползването на наградите.
 5. COCA-COLA SERVICES N.V. и/или Организаторът не отговарят за и няма да поемат каквито да било разходи на участници за достъп до интернет, възникнали вследствие на участие в Играта.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

 1. Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

 1. COCA-COLA SERVICES N.V. и/или Организаторът имат неотменимото право да прекратят Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. Всеки потенциален съдебен спор между COCA-COLA SERVICES N.V. и/или Организатора и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 12. ПУБЛИЧНОСТ

 1. С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, в съответствие в изложеното в Уведомлението за защита на личните данни, като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на Играта, като не се дължи заплащане от негова страна. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края ѝ.

РАЗДЕЛ 13. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес: www.cappyhot.bg за периода на Играта.
 2. Повече информация за Играта може да бъде получена на телефон: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България).
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби, както и се съгласяват с изложеното в Уведомлението за защита на личните данни, Политиката за употреба на бисквитки и Условията за ползване.
 4. С участието си участниците декларират, че са на възраст над 16 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата Игра.
 5. В случай че награда бъде спечелена от участник под 18 години, Организаторът ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова приемане, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник съгласно списък на резервните участници, избрани чрез електронен жребий за спечелването на награда.
 6. Спечелилите награда от Играта подписват протокол, удостоверяващ съгласие с условията по Раздел 12 и получаване на наградата.